top of page
Painting Equipments
Beulah art logo.png

A Community of Makers

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

IMG_2823_edited.jpg

Beulah Art School

Tydens my onderwysloopbaan vir voorskoolse kinders , het ek ervaar dat klein kinders ‘n natuurlike kunstalent het asook baie selfvertroue het om te teken.  Ek het besef dat  almal met ‘n kunstalent gebore word, maar met verloop van tyd vervaag dit.  Wanneer ‘n kind met sy skoolloopbaan begin is die fokus meer op akademiese werk en soms verloor die kind sy selfvertroue om kreatief te wees.

Die oogmerk van Beulah Art is om vir ‘n kind van jongs af en op ‘n ouer stadium bloot te stel aan alle aspekte van kuns deur ‘n genotvolle, kreatiewe program. Veral in die tye waarin ons vandag leef is dit noodsaaklik dat ‘n kind sy kreatiwiteit kan uitleef in ‘n geborge, kunstige atmosfeer.

Die begeerte van my hart is ook om vir volwassenes leiding te gee met portretskilder wat die begeerte het om te skilder, maar nog nooit die geleentheid gehad het nie. Deur die jare het ek verskeie kinders, tieners en volwassenes informeel gehelp met portretskilder en elke oomblik daarvan geniet.

My kuns is ‘n gawe van my Hemelse Vader en ek sal graag met behulp van Sy leiding kinders en volwassenes wil leer.

During my teaching career with pre-school children I experience that young children have a natural talent for drawing and plenty of confidence.  I realized that everyone has artistic talent, but as we grow older it fades away.  When a child starts his formal school years, the focus is mainly on the academic subjects, and often the child can lose their confidence to be creative.

The main goal of Beulah Art is to expose young children as well as older children to all aspects of art through a creative program. Especially in these times we are living in it is more necessary for children to explore their art potential in a warm and artistic environment.

The desire of my heart is to guide adults in portrait painting, who have had a desire to learn how to paint but lacked the opportunity to do so. In previous years I helped numerous children, teenagers and adults with portrait painting on an informal basis, and have enjoyed every moment.

My art is a gift from my Heavenly Father and I am looking forward to teaching children and adults with His guidance.

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.” 

Mary Lou Cook

bottom of page